Skip to Content (Press Enter)
Teksti suurus
Reavahe
Kontrast
normal contrast icon
high contrast icon

Must taust kollase tekstiga

Tagasiside
...

#visittartu

Tartu linna ja maakonna turismiveeb

Millistel juhtudel me töötleme Teie isikuandmeid? 

Isikuandmete töötlemisel lähtume kehtivast seadusandlusest ning kasutame teie isikuandmeid vaid kindlaksmääratud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest. Oleme kehtestanud andmekaitsetingimused, et vähendada mõju üksikisikute eraelu puutumatusele ning tagada Teie isikuandmete turvalisuse. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate sellest, kuidas me isikuandmeid käsitleme. 

 

Kui te külastate meie veebilehti, osalete küsitlustes, registreerite üritustele, tellite uudiskirju või helistate infotelefonile:  

 

- Veebilehtede külastamisel kasutame Teie sessiooni identifitseerimiseks küpsiseid (cookies). Säilitame tehniliste andmetena Teie IP aadressi, veebilehitseja identifikaatorit, autentimisviisi, asukohta haldusüksuse täpsusega ja portaali poole pöördumisele eelneva veebilehe URL-i. 

 

- Veebilehte külastamise andmeid töötleme ainult isikustamata kujul külastatavuse statistika koostamiseks, mille eesmärk on veebilehe optimeerimine ning külastajasõbralikumaks muutmine. 

 

- Personaalsete uudiskirjade tellimisel töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie tellitud uudiskirjade saatmiseks. Uudiskirjast on võimalik igal hetkel loobuda.  

 

- Küsitlusel osalemisel avaldatakse andmeid statistika tegemise eesmärgil üksnes isikustamata kujul. Küsitluste puhul, millele vastajate vahel loositakse välja auhindu, töötleme Teie isikuandmeid Teiega ühenduse võtmiseks.

 

- Üritusele registreerumisel töötleme Teie isikuandmeid selleks, et koostada osalejate nimekiri ja vajadusel võtta teiega ühendust.  

 

- Infotelefonile helistamisel töötleme isikuandmeid üksnes Teie poolt avaldatud ulatuses Teile info andmise eesmärgil. 

 

Kui külastate Tartu Külastuskeskust: 

 

- Tartu Külastuskeskusesse on paigutanud valvekaamera. Selle eesmärk on tagada külastuskeskuse avalik kord, eelkõige seal viibivate isikute turvalisus ja linnavara säilimine.  

 

- Kaamera edastab reaalajas pildi turvateenust pakkuvale ettevõttele ja külastuskeskuse turvalisust tagavatele isikutele.  

 

- Lisaks reaalajas jälgimisele kaamera pilt salvestub. Salvestisele on ligipääs turvateenust pakkuval ettevõttel. 

 

- Salvestisi kasutame vaid korrarikkumiste või turvaintsidentide korral korrarikkuja tuvastamiseks, kahju tekitaja väljaselgitamiseks ja olukorra analüüsimiseks. 

 

- Salvestist säilitame vähemalt üks kuu pärast salvestamise päeva, kuid mitte kauem kui üks aasta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.  Kui salvestist on vaja kasutada väärteo- või kriminaalmenetluses, säilitame salvestist menetluse lõpuni. 

 

Kui kandideerite meile tööle: 

 

- Tööle kandideerimisel töötleme Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale. 

 

- Sobivuse hindamiseks kogume Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited. 

 

- Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume. 

 

- Säilitame värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:  

 

- värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni;  

 

- paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks;  

 

- kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

 

 

Kõikidel eelmainitud juhtudel säilitatakse kandidaadi kandideerimisdokumente üks aasta. Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel

 

 

Millal edastame Teie isikuandmeid? 

 

- Ametiasutustes ning omavalitsusorganite töös avaldame isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt ehk asja lahendamiseks hädavajalikus ulatuses. 

 

- Kui keegi tahab teabenõude korras tutvuda dokumendiga, mis on juurdepääsupiiranguga, siis kontrollime, kas küsitud dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust. 

 

- Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õiguslik alus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus). 

 

  

Kuidas säilitame Teie isikuandmeid? 

 

- Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik. 

 

- Täpsemalt kehtestatakse dokumentide säilitamistähtajad Tartu Linna ametiasutuste hallatavate asutuste dokumentide loetelus.

 

- Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. 

 

  

Kuidas reageerime isikuandmetega seotud rikkumistele? 

 

- Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada.

 

- Kui rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks. 

  

 

Millised on Teie õigused? 

 

- Teil on õigus tutvuda enda isikuandmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Teie sellekohasele pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Isikuandmetega tutvumiseks peame oleme veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Nimetatud eesmärgil on meil õigus nõuda Teie isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist. 

 

 

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib: 

 

- kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; 

 

- kahjustada riiklikku julgeolekut; 

 

- takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist. 

 

- Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. 

 

- Teil on õigus nõuda Teid puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad. Lisaks on Teil õigus nõuda ka mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist. 

 

- Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel. Eelkõige juhul, kui meil ei ole Teie isikuandmete töötlemiseks (enam) seaduslikku alust. 

  

- Teie kui andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud EL määruse 2016/679 artiklites 15-22, millega saate tutvuda siin

 

- Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole. 

 

 

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid). 

 

Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate küsimuste korral saatke päring info [at] visittartu.com.

Viimati uuendatud: 02.08.2023