Tartu Konverentsibüroo

Konverentsiturismi arendamine Tartus kuulub SA Tartumaa Turismi tegevusvaldkondade hulka. Tartu Konverentsibüroo (lühend - TKB, ingl.k. Tartu Convention Bureau) on juriidiliselt 2006. aastal SA Tartumaa Turismi poolt registreeritud kaubamärk. TKB eesmärgid ja põhitegevus on suunatud Tartu kui konverentsilinna tutvustamisele ja arendamisele.

2008. aastal sai TKB-st Eesti Konverentsibüroo liige. MTÜ Eesti Konverentsibüroo (www.ecb.ee) on turundusorganisatsioon, mille eesmärgiks on koordineerida Eesti kui konverentsisihtkoha tutvustamist.

Tartu Konverentsibüroo eesmärgiks on Tartu kui konverentsilinna väärtustamine ja arendamine ning eeliste loomine sellealaseks tegevuseks. Niisamuti ka kaasa aidata Tartu rahvusvahelise  tuntuse ja tunnustatuse saavutamisele turismisihtkohana.

Tartu Konverentsibüroo peamisteks ülesanneteks:

 • Tartu kui konverentsi- ja incentive-linna tutvustamine ja reklaamimine;
 • konverentsilinna tootekontseptsiooni arendamine koostöös avaliku ja erasektoriga ning teadusasutustega;
 • TKB turundusplaani koostamine aastate lõikes  ja selle teostamine;
 • koostöö arendamine erinevate konverentsi- ja turismiorganisatsioonidega;
 • konverentsturismialane turundustegevus nii sihtturumaades kui ka Eestis;
 • konverentsiteenuste andmebaasi (sh internetipõhine) loomine ja haldamine;
 • erapooletu nõustamine konverentsikohtade, lisateenuste jms valikul;
 • konverentsiturismialaste infomaterjalide koostamine;
 • toimiva koostöövõrgustiku väljatöötamine, sh toimiva konverentsiturismi ümarlaua organiseerimine;
 • täiendõppe planeerimine ja korraldamine vastavalt vajadusele koostöös erinevate institutsioonidega;
 • Tartu konverentsiturismialase statistika kogumine ning analüüs;
 • pakutavate konverentsiteenuste olukorra, arengutendentside ja probleemide analüüsimine, sellest tulenevate järelduste tegemine ning vajaduse korral kohalikele omavalitsustele ettepanekute esitamine;
 • avalikkuse teavitamine TKB tegevusest, konverentsiturismi arengu tähtsamatest sündmustest jms;
 • avalikkuse teavitamine  - tutvustusreiside korraldamine reisikorraldajatele, ajakirjanikele; suhtlemine meediaga.

 

Täiendavate küsimuste korral võtke meiega julgesti ühendust conference at visittartu dot com või 744 1464.